ปราศจากข้อเสีย

ภาษาอังกฤษ


v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: ดีพร้อม , สมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be complete