ปรารภ

ภาษาอังกฤษ


v mention
ความหมายเหมือนกับ: เอ่ย , เปรย , กล่าวถึง , เอ่ยถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: remark , state , begin , start
ตัวอย่างประโยค: เขาปรารภถึงความสุรุ่ยสุร่ายของบุตรชายของเขา