ปรายตา

ภาษาอังกฤษ


v glance
ความหมายเหมือนกับ: เหลือบมอง , ลอบมอง , ชำเลือง
คำที่เกี่ยวข้อง: cast one´s eyes , keep an eye on
ตัวอย่างประโยค: เขาแอบปรายตามองลูกค้าของร้านหนังสือแห่งนี้ที่กำลังเลือกดูเล่มโน้นเล่มนี้