ปราย

ภาษาอังกฤษ


v sow
ความหมายเหมือนกับ: ซัด , หว่าน , สาด
คำที่เกี่ยวข้อง: strew , scatter , throw , scatter , disseminate , cast
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคืนเป็นฝนห่าแรกที่ปรายลงมาเมื่อเดือนห้ากำลังจะสิ้น

คำที่มี "ปราย" ในคำ


ปรายตา v glance
ความหมายเหมือนกับ: เหลือบมอง , ลอบมอง , ชำเลือง
ตัวอย่างประโยค: เขาแอบปรายตามองลูกค้าของร้านหนังสือแห่งนี้ที่กำลังเลือกดูเล่มโน้นเล่มนี้

อภิปราย v debate
คำอธิบาย: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน

ผู้ร่วมอภิปราย n panelist
คำอธิบาย: ผู้เข้าร่วมพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค: การอภิปรายเกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษามีผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน

ผู้อภิปราย n debater
คำอธิบาย: ผู้ที่พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยมีผู้อภิปราย 5 คน

เปรยปราย v make a general speech; speak promiscuously
คำอธิบาย: กล่าวทักทายทั่วไป ไม่จำเพาะใคร
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นคนเข้าสังคมเก่ง เปรยปรายกับคนทั้งงานได้ตั้งแต่เริ่มงานจนงานเลิก

โปรยปราย v spread
คำอธิบาย: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
ความหมายเหมือนกับ: โปรย , โรย
ตัวอย่างประโยค: ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นครึ้มเล็กน้อยและมีละอองฝนโปรยปรายลงมา

ประปราย adv sparsely
คำอธิบาย: มีกระจายอยู่ห่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ห่างๆ , เรี่ยราย , เล็กน้อย , กระจาย , นิดหน่อย
ตัวอย่างประโยค: ขอบสระมีต้นไม้เล็กและต้นหญ้าขึ้นอยู่ประปราย

การอภิปราย n speech

การอภิปราย n speech
ความหมายเหมือนกับ: คำปรารภ

การโปรยปราย n strewing
ความหมายเหมือนกับ: การหว่าน , การโรยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top