ปราย

ภาษาอังกฤษ


v sow
ความหมายเหมือนกับ: ซัด , หว่าน , สาด
คำที่เกี่ยวข้อง: strew , scatter , throw , scatter , disseminate , cast
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคืนเป็นฝนห่าแรกที่ปรายลงมาเมื่อเดือนห้ากำลังจะสิ้น