ปราบปราม

ภาษาอังกฤษ


v suppress
คำอธิบาย: ทำให้สงบราบคาบ
ความหมายเหมือนกับ: กำจัด , ปราบ , ล้มล้าง , ทำลายล้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: conquer , repress , quash , subjugate , quell , put down , vanquish
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้

คำที่มี "ปราบปราม" ในคำ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน n Anti Money Laundering Office

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ n Office of the National Counter Corruption Commission

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board

สารวัตรปราบปราม n police protectorค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top