ปรากฏชัดแก่ตา

ภาษาอังกฤษ


adv obviously
ความหมายเหมือนกับ: จะแจ้ง , ทนโท่
คำที่เกี่ยวข้อง: staring , stark , without doubt , unmistakably , certainly