ปรากฏชัด

ภาษาอังกฤษ


v be evident
คำที่เกี่ยวข้อง: be obvious , be clear , be apparent
ตัวอย่างประโยค: จุดอ่อนทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏชัดเมื่อพื้นฐานความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเริ่มผุกร่อน

คำที่มี "ปรากฏชัด" ในคำ


ปรากฏชัดแก่ตา adv obviously
ความหมายเหมือนกับ: จะแจ้ง , ทนโท่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top