ปรากฏชัด

ภาษาอังกฤษ


v be evident
คำที่เกี่ยวข้อง: be obvious , be clear , be apparent
ตัวอย่างประโยค: จุดอ่อนทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏชัดเมื่อพื้นฐานความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเริ่มผุกร่อน