ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษ


n natural phenomenon
คำอธิบาย: สิ่งที่เกิดมีขึ้นเองตามธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก