ปรับโครงสร้าง

ภาษาอังกฤษ


v restructure
คำที่เกี่ยวข้อง: reengineer
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ