ปรับเปลี่ยน

ภาษาอังกฤษ


v change
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: alter , convert , vary , transform , adjust
ตัวอย่างประโยค: บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวโซ่งในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านไทยจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม
v change
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: alter , convert , vary , transform , adjust
ตัวอย่างประโยค: บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวโซ่งในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านไทยจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม