ปรับอาบัติ

ภาษาอังกฤษ


v punish the monk who breaks the religious discipline
คำอธิบาย: เอาโทษเป็นผิดตามพระวินัย (ใช้แก่พระภิกษุ)
ตัวอย่างประโยค: สมภารปรับอาบัติพระใหม่