ปรับปรุงแก้ไข

ภาษาอังกฤษ


v rectify
คำอธิบาย: ทำให้ดีกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไขปรับปรุง
คำที่เกี่ยวข้อง: correct , adjust , improve , remedy
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา