ปรับทุกข์

ภาษาอังกฤษ


v confide
ความหมายเหมือนกับ: บอกเล่าความทุกข์ , พรรณนาความทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: unburden , tell one´s troubles , recount one´s tale of woe
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาเป็นคนใจดีเพื่อนๆ จึงชอบมาปรับทุกข์กับเขาเสมอ