ปรับ

ภาษาอังกฤษ


v level
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้เรียบ , ทำให้เสมอ , เกลี่ย
คำที่เกี่ยวข้อง: smooth , even , flatten
ตัวอย่างประโยค: ชาวไร่ชาวนาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูกพืชครั้งใหม่
v adjust
คำอธิบาย: ทำให้อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไข , ปรับปรุง , เปลี่ยนแปลง , เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: revise , improve , better
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน
v fine
คำอธิบาย: ลงโทษให้ใช้เงินเพราะทำผิด, ลงโทษให้เป็นแพ้
ความหมายเหมือนกับ: วางโทษ , ลงโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: impose a fine , inflict a penalty
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจปรับผู้ทีขับรถฝ่าฝืนไฟแดงเป็นจำนวนเงิน 500 บาท