ปรัชญาการเมือง

ภาษาอังกฤษ


n political philosophy
ตัวอย่างประโยค: การอ่านหาปรัชญาการเมืองหรือปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นวิธีการอ่านที่ดี