ปรัชญา

ภาษาอังกฤษ


n philosophy
คำอธิบาย: วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง
หน่วยนับ: วิชา
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาชอบเรียนวิชาปรัชญา

คำที่มี "ปรัชญา" ในคำ


ปรัชญาการเมือง n political philosophy
ตัวอย่างประโยค: การอ่านหาปรัชญาการเมืองหรือปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นวิธีการอ่านที่ดี

นักปรัชญา n philosopher
คำอธิบาย: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
ตัวอย่างประโยค: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้

พุทธปรัชญา n Buddhist philosophy
คำอธิบาย: หลักแห่งความรู้และความจริงในศาสนาพุทธ
ตัวอย่างประโยค: ในพุทธปรัชญาเราไม่พบความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นที่พบในปรัชญาตะวันตก

อภิปรัชญา n metaphysics
คำอธิบาย: สาขาหนึ่งของปรัชญา ว่าด้วยความแท้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของปรัชญา
ตัวอย่างประโยค: เรื่องลิลิตพระลอเป็นเรื่องที่แฝงอภิปรัชญาไว้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top