ปรัชญา

ภาษาอังกฤษ


n philosophy
คำอธิบาย: วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง
หน่วยนับ: วิชา
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาชอบเรียนวิชาปรัชญา