ประโยชน์อย่างยิ่ง

ภาษาอังกฤษ


n ultimate truth
ความหมายเหมือนกับ: เนื้อความอย่างยิ่ง , ความจริงอันเป็นที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง: perfection , perfect truth , highest truth , absolute truth , highest gain