ประโยชน์ส่วนรวม

ภาษาอังกฤษ


n common interest
คำตรงข้าม: ประโยชน์ส่วนตน , ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้ รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง