ประโยชน์ส่วนตัว

ภาษาอังกฤษ


n personal interest
ความหมายเหมือนกับ: ประโยชน์ส่วนตน
คำตรงข้าม: ประโยชน์ส่วนรวม
ตัวอย่างประโยค: หากพวกเราทำงานโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว องค์กรของเราก็จะไม่ก้าวหน้า