ประโยชน์ส่วนตน

ภาษาอังกฤษ


n personal interest
คำตรงข้าม: ประโยชน์ส่วนรวม