ประโยชน์นิยม

ภาษาอังกฤษ


n utilitarianism
ความหมายเหมือนกับ: ลัทธิเอาประโยชน์