ประโยคปฏิเสธ

ภาษาอังกฤษ


n negative sentence
ตัวอย่างประโยค: ประโยคบอกเล่าในภาษาไทยเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธได้โดยการเติมคำว่า ไม่ หน้าคำกริยา