ประโยคบอกเล่า

ภาษาอังกฤษ


n affirmative sentence
คำอธิบาย: รูปประโยคชนิดแสดงเนื้อหา
ตัวอย่างประโยค: เรื่องดังกล่าวผู้แต่งเริ่มเรื่องด้วยประโยคบอกเล่า