ประโยค

ภาษาอังกฤษ


n grade in Buddhist theology
คำอธิบาย: ชั้นแห่งความรู้ภาษาบาลี
หน่วยนับ: ประโยค
คำที่เกี่ยวข้อง: class , level
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญ 9 ประโยคถึง 23 รูป
n sentence
คำอธิบาย: คำพูดหรือข้อความที่ได้ความบริบูรณ์ตอนหนึ่งๆ
หน่วยนับ: ประโยค
คำที่เกี่ยวข้อง: clause
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเรียนหลักภาษาก็อาจวิเคราะห์ประโยคได้ว่าส่วนใดเป็นภาคประธาน ส่วนใดเป็นภาคแสดง