ประโคมข่าว

ภาษาอังกฤษ


v spread news
คำอธิบาย: พร้อมใจกันเผยแพร่ข่าวให้รู้ทั่วกันอย่างกว้างขวาง
ความหมายเหมือนกับ: ประชาสัมพันธ์ , ป่าวประกาศ , กระจายข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: proclaim , announce
คำตรงข้าม: ปิดข่าว
ตัวอย่างประโยค: นักหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวอย่างเอิกเกริก