ประโคน

ภาษาอังกฤษ


n front-strap around the elephant´s neck
คำอธิบาย: สายรัดจากใต้สัปคับไปที่อกช้าง หลังขาหน้า แล้วลอดมาบรรจบกันโยงใต้ท้องช้างและหน้าขาหน้าไปจากสายชนักที่คอช้าง
ความหมายเหมือนกับ: กระคน
คำที่เกี่ยวข้อง: band
ตัวอย่างประโยค: ควาญช้างยึดสายประโคนประคองตัวจนถึงพื้น
n boundary-post
คำอธิบาย: เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดน
หน่วยนับ: ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: frontier-post