ประเมินผล

ภาษาอังกฤษ


v evaluate
ความหมายเหมือนกับ: ให้คะแนน , ประมวลผล , วัดผล
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , estimate
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการประเมินผลการจัดงานว่าอยู่ในระดับดี