ประเมินคุณค่า

ภาษาอังกฤษ


v appraise
คำอธิบาย: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
ความหมายเหมือนกับ: วินิจฉัยคุณค่า , ประมาณคุณค่า
คำที่เกี่ยวข้อง: evaluate , assess , estimate , judge
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป