ประเมิน

ภาษาอังกฤษ


v estimate
คำอธิบาย: กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น กะประมาณคุณค่าหรือผล
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณ , กะ , คะเน , คาดคะเน , หยั่ง , เก็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , evaluate , appraise , approximate
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ของจีดีพี

คำที่มี "ประเมิน" ในคำ


ประเมินราคา v estimate
คำอธิบาย: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ตีราคา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา

ประเมินคุณค่า v appraise
คำอธิบาย: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
ความหมายเหมือนกับ: วินิจฉัยคุณค่า , ประมาณคุณค่า
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป

ประเมินค่า v evaluate
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณ , ตีราคา , คิดคำนวณ , ตีค่า , ประเมิน
ตัวอย่างประโยค: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท

ประเมินผล v evaluate
ความหมายเหมือนกับ: ให้คะแนน , ประมวลผล , วัดผล
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการประเมินผลการจัดงานว่าอยู่ในระดับดี

ประเมินภาษี v assess
คำอธิบาย: กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้
ตัวอย่างประโยค: เธอให้เขาช่วยประเมินภาษีที่ดินเพื่อที่เธอจะได้เสียภาษีอย่างถูก ต้อง

การประเมินผล n evaluation
คำอธิบาย: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
ตัวอย่างประโยค: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ประเมิน n assessor
คำอธิบาย: ผู้กะประมาณคุณค่า ราคา หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หน่วยนับ: คน

การประเมิน n assessment
คำอธิบาย: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
ความหมายเหมือนกับ: การคาดการณ์ , การคาดคะเน , การประมาณ
ตัวอย่างประโยค: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน

ราคาประเมิน n cost estimate
คำอธิบาย: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร
ตัวอย่างประโยค: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ

ราคาประเมิน n cost estimate
คำอธิบาย: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร
ตัวอย่างประโยค: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top