ประเภท

ภาษาอังกฤษ


n type
คำอธิบาย: ส่วนที่แบ่งย่อยออกไป
หน่วยนับ: ประเภท
ความหมายเหมือนกับ: อย่าง , ชนิด , แบบ , หมู่ , พวก , หมวด , จำพวก , เหล่า , อย่าง , แผนก , ฝ่าย , กลุ่ม , ส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: sort , category , kind , class , variety
ตัวอย่างประโยค: ป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทที่ผลัดใบหรือป่าแล้ง