ประเพณีลอยกระทง

ภาษาอังกฤษ


n Loy Kratong Festival
คำที่เกี่ยวข้อง: River Goddess worship ceremony , annual festival held in Thailand on a full moon day in November