ประเพณีพื้นบ้าน

ภาษาอังกฤษ


n folk custom
คำอธิบาย: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: tradition , local custom
ตัวอย่างประโยค: แนวความคิดที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากลองหลวงของท่านเกิดขึ้นเพราะความรักในศิลปะประเพณีพื้นบ้าน