ประเพณี

ภาษาอังกฤษ


n tradition
คำอธิบาย: สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี
หน่วยนับ: อย่าง, แบบ
ความหมายเหมือนกับ: ระเบียบแบบแผน , ขนบธรรมเนียม , จารีต , ประเพณีนิยม , จารีตประเพณี
คำที่เกี่ยวข้อง: custom , convention , code of conduct , common practice
ตัวอย่างประโยค: การตักบาตรทำบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย