ประเปรียว

ภาษาอังกฤษ


v be agile
คำอธิบาย: มีลักษณะคล่องแคล่วว่องไว
ความหมายเหมือนกับ: ปราดเปรียว , แคล่วคล่อง , ว่องไว , เปรียว
คำที่เกี่ยวข้อง: be slim , be active , be energetic , be slender , be nimble , be dexterous
ตัวอย่างประโยค: สุนัขตัวนี้ดูคล่องแคล่วประเปรียวจริงๆ