ประเทืองปัญญา

ภาษาอังกฤษ


v enrich one´s mind
คำอธิบาย: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: broaden one´s mind
ตัวอย่างประโยค: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน