ประเทือง

ภาษาอังกฤษ


v enhance
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มพูน , เสริม , ทำให้ดีขึ้น , ทำให้รุ่งเรืองขึ้น , ส่งเสริม , เพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: enrich , improve , broaden , flourish
ตัวอย่างประโยค: ข้อเขียนนั้นประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่าน