ประเทียบ

ภาษาอังกฤษ


n king´s concubine
หน่วยนับ: นาง, ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: พระสนม
คำที่เกี่ยวข้อง: lady of the court
ตัวอย่างประโยค: คุณแดงคือประเทียบในกษัตริย์องค์นี้
v place close to
ความหมายเหมือนกับ: เทียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: place alongside of