ประเทศไทย

ภาษาอังกฤษ


n Thailand
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ไทย , เมืองไทย , สยาม
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย