ประเทศเอกราช

ภาษาอังกฤษ


n independent nation
คำที่เกี่ยวข้อง: independent country
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร