ประเทศมหาอำนาจ

ภาษาอังกฤษ


n superpower
หน่วยนับ: ประเทศ, ชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: mighty nation , great power
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศมหาอำนาจในโลก