ประเทศ

ภาษาอังกฤษ


n country
คำอธิบาย: ชุมนุมแห่งมนุษย์ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในดินแดนอันมีอาณาเขตแน่นอน มีอำนาจอธิปไตยที่จะใช้ได้อย่างอิสระ และมีการปกครองอย่างเป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของบรรดามนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน นั้น
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ชาติ , รัฐ , บ้านเมือง , แว่นแคว้น , ประเทศชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: nation , state , land
ตัวอย่างประโยค: เธอยอมเดินทางกลับประเทศเพื่อสู้คดีต่างๆ

คำที่มี "ประเทศ" ในคำ


ประเทศเกษตรกรรม n agrarian country
คำอธิบาย: ประเทศที่ประชาชนทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก
คำตรงข้าม: ประเทศอุตสาหกรรม
ตัวอย่างประโยค: ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่ชนบท

ประเทศอุตสาหกรรม n industrial country
คำอธิบาย: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
คำตรงข้าม: ประเทศเกษตรกรรม
ตัวอย่างประโยค: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย

ประเทศเอกราช n independent nation
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร

ประเทศไทย n Thailand
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ไทย , เมืองไทย , สยาม
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

ประเทศอินเดีย n Republic of India
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: อินเดีย
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนามากมาย

ประเทศอังกฤษ n England
ความหมายเหมือนกับ: อังกฤษ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอังกฤษอยู่ในทวีปยุโรป

ประเทศสหรัฐอเมริกา n United States of America
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: อเมริกา
ตัวอย่างประโยค: ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้ว

ประเทศสมาชิก n member state
หน่วยนับ: ประเทศ, ชาติ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาติ

ประเทศราช n colony
คำอธิบาย: เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ของอีกประเทศ หนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายเป็นประจำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำลังทหารเข้าร่วมกองทัพหลวงด้วย
หน่วยนับ: ประเทศ, ชาติ
ความหมายเหมือนกับ: อาณานิคม , เมืองขึ้น
คำตรงข้าม: ประเทศเอก
ตัวอย่างประโยค: มาเลเซียเคยเป็นประเทศราชของอังกฤษมาก่อน

ประเทศร้อน n tropical country
ความหมายเหมือนกับ: เมืองร้อน , ประเทศเขตร้อน

ประเทศมหาอำนาจ n superpower
หน่วยนับ: ประเทศ, ชาติ
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศมหาอำนาจในโลก

ประเทศเนเธอร์แลนด์ n Netherlands
ความหมายเหมือนกับ: เนเธอร์แลนด์ , ฮอลล์แลนด์
ตัวอย่างประโยค: ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์

ประเทศด้อยพัฒนา n underdeveloped country
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศล้าหลัง
ตัวอย่างประโยค: ประเทศลาวเป็นประเทศด้อยพัฒนา

ประเทศญี่ปุ่น n Japan
ความหมายเหมือนกับ: ญี่ปุ่น
ตัวอย่างประโยค: ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่องดอกซากุระที่สวยงามมาก

ประเทศชาติ n nation
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศ , ชาติ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนทุกคนควรมาออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้น

ประเทศจีน n People´s Republic of China
ความหมายเหมือนกับ: เมืองจีน , จีน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม

ประเทศกำลังพัฒนา n developing country
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา

ประเทศกันชน n buffer state
คำอธิบาย: รัฐหรือประเทศเล็กที่เป็นเอกราชตั้งอยู่ระหว่างประเทศมหาอำนาจ มีฐานะสำคัญทางการเมืองที่ช่วยไม่ให้ประเทศมหาอำนาจเกิดบาดหมางทำสงครามต่อ กันได้โดยง่าย
ความหมายเหมือนกับ: รัฐกันชน
ตัวอย่างประโยค: เบลเยี่ยมเป็นประเทศกันชนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ประเทศพัฒนาแล้ว n developed country
ตัวอย่างประโยค: ความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับดี

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ n NIC

ประเทศสเปน n Spain

ประเทศสวีเดน n Sweden

ประเทศสิงคโปร์ n Singapore

ประเทศเกาหลี n Korea

ประเทศเกาหลีใต้ n South Korea

ประเทศเกาหลีเหนือ n North Korea

ประเทศคิวบา n Cuba

ประเทศคูเวต n Kuwait

ประเทศปากีสถาน n Pakistan

ประเทศฝรั่งเศส n France

ประเทศพม่า n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: เมียนมาร์

ประเทศพม่า n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: พม่า , พูกาม

ประเทศพม่า n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: พม่า , พูกามประเทศ

ประเทศฟินแลนด์ n Finland

ประเทศฟิลิปปินส์ n Philippines

ประเทศรัสเซีย n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , สหภาพโซเวียต , ประเทศหลังม่านเหล็ก

ประเทศหลังม่านเหล็ก n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , ประเทศรัสเซีย , สหภาพโซเวียต

ประเทศเปรู n Peru

ประเทศโปรตุเกส n Portugal

ประเทศโปแลนด์ n Poland

ประเทศรัสเซีย n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , สหภาพโซเวียต , ประเทศหลังม่านเหล็ก

ประเทศหลังม่านเหล็ก n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , ประเทศรัสเซีย , สหภาพโซเวียต

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ n Switzerland

ประเทศอาร์เจนตินา n Argentina

ประเทศอิหร่าน n Iran

ประเทศลาว n People´s Democratic Republic of Laos
ความหมายเหมือนกับ: ลาว

ประเทศตุรกี n Republic of Turkey

ประเทศทิเบต n Tibet

ประเทศเบลเยี่ยม n Belgium

ประเทศเขตร้อน n tropical country
ความหมายเหมือนกับ: เมืองร้อน

ประเทศล้าหลัง n underdeveloped country

ประเทศชิลี n Chile

ประเทศกรีก n Greece

ประเทศสยาม n Siam
ความหมายเหมือนกับ: สยาม , ประเทศไทย

ประเทศธิเบต n Tibet

ประเทศนอร์เวย์ n Norway

ระหว่างประเทศ adj international
คำอธิบาย: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ระหว่างชาติ
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว

ผู้บริหารประเทศ n government administrator
คำอธิบาย: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

กรมการค้าต่างประเทศ n Department of Foreign Trade

กระทรวงการต่างประเทศ n The Ministry of Foreign Affairs

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย n Export-Import Bank of Thailand

ภายในประเทศ adj in-house
คำตรงข้าม: ภายนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค: กิจการบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศของเขากำลังรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ภายในประเทศ adj in-house

ในประเทศ adj domestic
คำอธิบาย: เกี่ยวกับภายในประเทศ
คำตรงข้าม: นอกประเทศ , ต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค: เอเอ็นเอเป็นสายการบินในประเทศของญี่ปุ่น

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ n Wildlife fund Thailand
คำอธิบาย: หน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับทุนสนับสนุนโดยการบริจาคของประชาชน องค์กร และหน่วยงานธุรกิจ มาโดยตลอด

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ n Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
ตัวอย่างประโยค: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาษาต่างประเทศ n foreign language
หน่วยนับ: ภาษา
ตัวอย่างประโยค: ในบางประเทศจะพบว่า คนที่ได้รับการศึกษาสูงนิยมใช้ภาษาต่างประเทศ

อารยประเทศ n civilized country
คำอธิบาย: ประเทศที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ประเทศที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
ความหมายเหมือนกับ: อารยชาติ
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำประเทศรับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ

ผู้นำประเทศ n leader
คำอธิบาย: บุคคลที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารงานแผ่นดินภายในประเทศและมีหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับต่างประเทศ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ทางการจัดต้อนรับผู้นำประเทศทั่วโลกที่มาประชุม อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ

ภูมิประเทศ n topography
คำอธิบาย: ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ำของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งที่ตั้ง , ทำเลที่ตั้ง , พื้นที่
ตัวอย่างประโยค: ผู้สร้างออกแบบฐานเป็นสกีเพื่อใช้ลงในภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะได้สะดวกขึ้น

ข่าวในประเทศ n local news
คำอธิบาย: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเกิดใหม่และเป็นที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ข่าวในประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย

คำต่างประเทศ n foreign word
ความหมายเหมือนกับ: คำทับศัพท์
ตัวอย่างประโยค: เทนนิส ฟุตบอลเป็นคำต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยแต่ออกสำเนียงไทยๆ

เงินตราต่างประเทศ n foreign currency
ตัวอย่างประโยค: นพพรไปแลกเงินดอลลาร์ที่แผนกเงินตราต่างประเทศ

พุกามประเทศ n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: พม่า , ประเทศพม่า , พูกามประเทศ

ลักษณะของภูมิประเทศ n topography
คำอธิบาย: ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ำของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: สภาพอากาศบริเวณนี้ค่อนข้างหนาวและร้อนจัดเพราะมีลักษณะของภูมิประเทศเป็นหุบเขา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย n Radio Thailand
ตัวอย่างประโยค: ผมรับฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวัน

ต่างประเทศ n foreign (/strange) land
คำอธิบาย: ประเทศอื่น, ถิ่นฐานดินแดนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: เมืองนอก , ต่างแดน , ต่างถิ่น
คำตรงข้าม: ในประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ทุกปีเขาจะพาภรรยาและลูกๆ ไปเที่ยวต่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ n international law
คำอธิบาย: หลักกฎหมายหรือหลักปฏิบัติที่ยอมรับกัน ว่าด้วยรัฐ และความเกี่ยวพันระหว่างรัฐ รวมทั้งความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ และประชาคมระหว่างประเทศ
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ในประเทศไทยอำนาจในการทำสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศปล่อยให้เป็น เรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของแต่ละรัฐ

กรมการค้าต่างประเทศ n Department of Foreign Trade
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: ่สาเหตุที่มีผู้เสนอขายข้าวให้กรมการค้าต่างประเทศน้อยมาก เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศให้ราคาข้าวต่ำมาก เมื่อเทียบกับราคาข้าวในขณะนี้

กรมองค์การระหว่างประเทศ n International Organizations Department
หน่วยนับ: กรม

กระทรวงการต่างประเทศ n Ministry of Foreign Affairs
คำอธิบาย: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
หน่วยนับ: กระทรวง

การต่างประเทศ n foreign affairs
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย n The Tourism Authority of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ททท.
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ คุณสามารถติดต่อกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย n Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: กทพ.
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นต้นสังกัดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย n Port Authority of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: กทท.
ตัวอย่างประโยค: การกู้ยืมสำหรับบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทย และขยายการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนภายใน15ปี

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย n Airports Authority of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ทอท.
ตัวอย่างประโยค: เขาจะเริ่มทำงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในต้นเดือนหน้า

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย n The Industrial Estate Authority of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: กนอ.

มัชฌิมประเทศ n Central Indian
ความหมายเหมือนกับ: อินเดียตอนกลาง
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธรูปแบบนี้ เราได้แบบมาจากมัชฌิมประเทศ

มหาประเทศ n great power
คำอธิบาย: ประเทศที่มีกำลัง และฐานะทางเศรษฐกิจมาก
ตัวอย่างประโยค: ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นมหาประเทศของโลก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย n The Electricity Generating Authority of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: กฟผ.

การรถไฟแห่งประเทศไทย n State Railway of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: รฟท.
ตัวอย่างประโยค: คุณน้าของฉันทำงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทย

การสื่อสารแห่งประเทศไทย n Communications Authority of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: กสท.

การกีฬาแห่งประเทศไทย n Sport Authority of Thailand
ตัวอย่างประโยค: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนขึ้นที่ จ.เชียงใหม่

การดูงานต่างประเทศ n going abroad on a tour of investigation
หน่วยนับ: ครั้ง
ตัวอย่างประโยค: การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ธนาคารแห่งประเทศไทย n Bank of Thailand
คำอธิบาย: หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจธนาคารและการเงิน
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ธนาคารชาติ
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารของชาติ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย n Telephone Organization of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ทศท.
ตัวอย่างประโยค: บริษัท ที ที แอนด์ ทีเซ็นสัญญารับสัมปทานโทรศัพท์ 1 ล้านเลขหมายจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ n International Labour Organization

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย n Mass Communication Organization of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: อ.ส.ม.ท.

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย n Thailand Association of the Blind
คำอธิบาย: สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด
ตัวอย่างประโยค: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหน ทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต

ชาวต่างประเทศ n foreigner
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในประเทศอื่นหรือมาจากประเทศอื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ , คนต่างประเทศ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนภาษาไทยกันมากขึ้น

ชาวต่างประเทศ n foreigner
คำอธิบาย: คนที่อยู่ในประเทศอื่นหรือมาจากประเทศอื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ , คนต่างประเทศ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนภาษาไทยกันมากขึ้น

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย n Thailand Association of the Blind
คำอธิบาย: สถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่คนตาบอด
ตัวอย่างประโยค: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะส่งเสริมให้คนตาบอดได้มีหน ทางเลือกใหม่ บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคต

ทั่วประเทศ adj nationwide
ความหมายเหมือนกับ: ทั่วราชอาณาจักร
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ กำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น n JICA

องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย n Telephone Organization of Thailand

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย n Petroleum Authority of Thailand

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย n Thailand Institute of Scientific and Technological Research

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย n Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน n Organization of Petroleum Exporting Countries

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ n International Monetary Fund

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน n International Organization for Standardization
ความหมายเหมือนกับ: ไอโซ

ระดับประเทศ adj national

เมืองประเทศราช n colony
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศราช

พูกามประเทศ n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: พม่า , ประเทศพม่า

ไปต่างประเทศ v go abroad
ความหมายเหมือนกับ: ไปเมืองนอก

กลุ่มประเทศโอเปก n OPEC
ความหมายเหมือนกับ: โอเปค

นานาประเทศ n various nations

นานาประเทศ adj international

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างประเทศ , ฝรั่ง , คนต่างแดน , คนต่างด้าว
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: คนต่างด้าว , ชาวต่างชาติ , ชาวต่างประเทศ

คนต่างประเทศ n alien
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ , ชาวต่างประเทศ , คนต่างชาติ

ของต่างประเทศ n imported goods

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างแดน , ชาวต่างประเทศ

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างแดน , ชาวต่างประเทศ

ระดับประเทศ n national level

ศาสนาประจำประเทศ n national religion

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง

คนต่างประเทศ n foreigner
ความหมายเหมือนกับ: ชาวต่างชาติ
คำตรงข้าม: ชาวพื้นเมือง

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย n The TV Pool of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: ทีวีพูล

ทั้งประเทศ pron entire nationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top