ประเทศ

ภาษาอังกฤษ


n country
คำอธิบาย: ชุมนุมแห่งมนุษย์ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในดินแดนอันมีอาณาเขตแน่นอน มีอำนาจอธิปไตยที่จะใช้ได้อย่างอิสระ และมีการปกครองอย่างเป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของบรรดามนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน นั้น
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ชาติ , รัฐ , บ้านเมือง , แว่นแคว้น , ประเทศชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: nation , state , land
ตัวอย่างประโยค: เธอยอมเดินทางกลับประเทศเพื่อสู้คดีต่างๆ