ประเด็น

ภาษาอังกฤษ


n point
คำอธิบาย: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ข้อความสำคัญ , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่ , หัวข้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: issue , keystone , gist , aspect
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ