ประเดี๋ยว

ภาษาอังกฤษ


adv for a while
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วระยะหนึ่ง , ชั่วขณะหนึ่ง , ชั่วครู่หนึ่ง , เดี๋ยว , ชั่วประเดี๋ยว , ชั่วครู่
คำที่เกี่ยวข้อง: for a moment , in a moment , just a moment , shortly , for a time , presently
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณเหนื่อยเราก็จะหยุดพักสักประเดี๋ยว