ประเดิม

ภาษาอังกฤษ


v begin
คำอธิบาย: เริ่มต้นหรือเริ่มแรกในการซื้อหรือขายเป็นต้น (มักใช้ในลักษณะที่เกี่ยวกับพิธีการหรือโชคลาง)
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มต้น , เริ่มแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: start , initiate , inaugurate , commence , lead , be a shop´s first customer of the day
ตัวอย่างประโยค: สถานที่นี้ได้เริ่มประเดิมด้วยการแสดงผลงานศิลปะของบรรดาศิลปินที่พำนักอยู่ในล้านนา