ประเจียด

ภาษาอังกฤษ


n inscribed cloth for protecting someone from harm
คำอธิบาย: ผ้าลงเลขยันต์ถือกันว่าเป็นเครื่องป้องกันอันตรายได้ ใช้เป็นผ้าผูกคอหรือผูกต้นแขนเป็นต้น
หน่วยนับ: ผืน, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ผ้ายันต์ , ผ้าประเจียด
คำที่เกี่ยวข้อง: scarf against harm , napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck
ตัวอย่างประโยค: ก่อนออกรบทหารใช้ผ้าประเจียดผูกคอเพื่อเป็นเครื่องป้องกันอันตราย