ประเคน

ภาษาอังกฤษ


v hand (something) to a monk
คำอธิบาย: ถวายของพระโดยวิธียกส่งให้ตามพิธีการที่กำหนดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: present an offering or gift to a Buddhist monk
ตัวอย่างประโยค: เขาประเคนอาหารแด่พระภิกษุ
v hand with both hands
คำอธิบาย: ส่งให้ถึงมือ (ใช้ในความแดกดัน)
ความหมายเหมือนกับ: ยกให้ , มอบให้ , ยื่นให้
คำที่เกี่ยวข้อง: offer
ตัวอย่างประโยค: ของพวกนี้ต้องประเคนให้เขาถึงที่ เขาถึงจะรับ
v hand with both hands
คำอธิบาย: ส่งให้ถึงมือ (ใช้ในความแดกดัน)
ความหมายเหมือนกับ: ยกให้ , มอบให้ , ยื่นให้
คำที่เกี่ยวข้อง: offer
ตัวอย่างประโยค: ของพวกนี้ต้องประเคนให้เขาถึงที่ เขาถึงจะรับ