ประหยัด

ภาษาอังกฤษ


v economize
คำอธิบาย: ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
ความหมายเหมือนกับ: ออม , อดออม , มัธยัสถ์ , เขียม
คำที่เกี่ยวข้อง: save , be thrifty , be frugal , be economical
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนต่างทำงานหนักเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและรู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้า