ประสีประสา

ภาษาอังกฤษ


v know
ความหมายเหมือนกับ: ทราบ , รู้
คำที่เกี่ยวข้อง: be sensible , know the ways of the world
ตัวอย่างประโยค: แม้น้องจะโตแล้ว เธอก็ยังไม่ประสีประสาอะไร
n conduct
ความหมายเหมือนกับ: วิสัย , เรื่องราว , ความเป็นไป , ความหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: manner , meaning , sophistication , ways of the world
ตัวอย่างประโยค: ความไม่รู้จักประสีประสาของเขานั่นเองที่ทำให้นายของเขารัก