ประสิทธิ์ประสาท

ภาษาอังกฤษ


v bestow
คำอธิบาย: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: endow , give
ตัวอย่างประโยค: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย