ประสิทธิผล

ภาษาอังกฤษ


n effect
ความหมายเหมือนกับ: ความสำเร็จ , ผลสำเร็จ , ผลที่เกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: success , effectiveness
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานเพื่อหวังประสิทธิผลสูงสุดเท่านั้น